Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viakomplikacja komplikacja

July 09 2015

mikmikmik
mikmikmik
8048 5a21 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxannabelle xannabelle
mikmikmik
mikmikmik
5866 a58f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevalie revalie
mikmikmik
9342 20cb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
5053 ef6e 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viamagolek22 magolek22
mikmikmik
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamagolek22 magolek22
0669 ac0b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamagolek22 magolek22
mikmikmik
Reposted fromesste esste viamagolek22 magolek22
mikmikmik
5545 73d6 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamagolek22 magolek22
mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viashallowness shallowness
mikmikmik
9593 0ee6 390
mikmikmik
6411 100a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vianivea nivea
mikmikmik
5316 d268 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl